Monthly Archives: Czerwiec 2017

Jeziora

Jeziora w skali światowej stanowią olbrzymi zasób wód. Zajmują około 1,8 % powierzchni ziemi, tj. około 2,5 mln km² i magazynują 1,17 x 105 km³ wody. Największą powierzchnię zajmuje Morze Kaspijskie (424 300 km², rok 1977), jest jednak stosunkowo płytkie (w ostatnim czasie jego powierzchnia raptownie się zmniejsza w wyniku mniejszego dopływu wody, zwiększa się… Read More »

Zbiorniki zaporowe

Straty w rybostanie, które nastąpiły w wyniku nadmiernego zanieczyszczenia cieków w pewnym stopniu rekompensuje budowa zbiorników. Szczególnie dzięki wyjątkowo rozpowszechnionej i coraz doskonalszej budowie zbiorników zaporowych, motywowanej przede wszystkim potrzebami gospodarki wodnej: koniecznością akumulacji dostatecznej ilości wody dla celów gospodarki, hydroenergetyki czy też dla ochrony przed powodziami itd. Wartość gospodarcza zbiorników zaporowych jest bardzo zróżnicowana,… Read More »

Małe zbiorniki wodne (retencyjne, melioracyjne)

Małe zbiorniki wodne (retencyjne, melioracyjne). Zbiorniki wodne są najżyźniejszymi wodami spośród wód stojących, chociaż ich produktywność zależy od planowego kształtowania rybostanu oraz – po części – od stosowania odpowiednich środków intensyfikujących. Od stawów karpiowych odróżniają się praktycznie tylko tym, że użytkowanie zbiornika podporządkowuje się przede wszystkim potrzebom gospodarki wodnej, dlatego też gospodarka rybna w tych… Read More »

Kanały melioracyjne

Kanały melioracyjne Kanały melioracyjne (odwadniające i nawadniające), nie są wodami stojącymi w znaczeniu dosłownym, ponieważ ich wzajemne połączenia tworzą swoistą sieć, przypominającą sieć rzeczną. Nie są one jednak narażone na zanieczyszczenia. Różnią się znacznie od wód płynących, dlatego też rozpatrywać je będziemy w kontekście grupy wód stojących. Przy gospodarczym użytkowaniu kanałów melioracyjnych należy mieć na… Read More »

Wyrobiska pożwirowe

Wyrobiska pożwirowe Do tej grupy wód stojących należą zbiorniki, które powstały, z reguły w terenie równinnym, po wybraniu żwiru lub innego kruszywa. Cechą charakterystyczną żwirowni jest to, że napełnia je tylko woda gruntowa. Charakter żwirowni z gospodarczego punktu widzenia jest bardzo różnorodny, bardzo zróżnicowana jest również ich wartość hodowlana. Do ich dodatnich cech zaliczyć można… Read More »

Starorzecza

Starorzecza mogą powstawać sztucznie w wyniku regulacji meandrujących cieków, mogą również powstawać naturalnie. Są częścią pierwotnego cieku, odizolowaną groblami od głównego łożyska, dlatego wypełnia je tylko woda gruntowa (z macierzystą rzeką tworzą „naczynia połączone”). W pierwszych latach po powstaniu ich rybostan jest identyczny z obsadą macierzystego cieku, są więc w nich reprezentowane różnorodne grupy ryb.… Read More »

Wody stojące

Wody stojące Powszechna obecnie tendencja do przesuwania zainteresowań gospodarki rybnej z wód płynących na wody stojące jest po części koniecznością — pozwala wyeliminować ryzyko awarii ekologicznej, którą wody bieżące są zawsze zagrożone, częściowo wynika także z potrzeby racjonalnej eksploatacji wszystkich wód nadających się do wędkarskiego użytkowania. Niektóre zalety wód stojących w stosunku do bieżących są… Read More »

Kraina leszcza

Kraina leszcza Dolne partie rzek nizinnych odpowiadają wyznacznikom krainy leszcza. Wody tego pasma są spokojne, mają bardzo muły spadek (do 1-2‰), są przestronne i głębokie. Przy nieznacznym spadku i znacznym nanoszeniu namułu z otoczenia ich dno jest przeważnie miękkie, muliste. Temperatura wody w lecie jest dość wysoka, bilans tlenowy bardzo niezrównoważony, co odpowiada tylko najodporniejszym… Read More »

Kraina brzany

Kraina brzany Na pograniczu stref podgórskiej i nizinnej zaczyna się w wodach rzek formować kraina brzany. Ciek charakteryzuje się jeszcze stale zróżnicowaniem i bogatą rzeźbą łożyska. Wartkie partie występują na przemian z dołami śródrzecznymi, powstają w ten sposób dobre warunki dla zdobywania pokarmu i wyszukiwania kryjówek. Na odcinkach wartkich dno jest twarde – piaszczyste, żwirowate… Read More »

Kraina lipienia

Kraina lipienia Wraz z przejściem z górskich do podgórskich okolic pstrągowa bystrzyny stają się powoli rzeczkami bardziej zasobnymi w wodę. Ich nurt stopniowo uspokaja się, skaliste odcinki zastępowane są przez partie bardziej spójne, o umiarkowanym szerokim nurcie. Lekko podnosi się temperatura wody, w pełni natomiast zostaje zachowana jej doskonała jakość, a szczególnie nasycenie tlenem. Nawet… Read More »