Odtokové kanály

Odtokové kanály

Odtokové kanály (odvodnenie a zavlažovanie), nie sú to stojaté vody v doslovnom zmysle slova, pretože ich vzájomné prepojenia tvoria akúsi sieť, pripomínajúci riečnu sieť. Nie sú však vystavené kontaminácii. Od tečúcich vôd sa výrazne líšia, preto ich budeme brať do úvahy v kontexte skupiny stojatých vôd.

Pri hospodárnom použití odtokových kanálov je potrebné zohľadniť ich špecifické podmienky, oddelene od ostatných vôd. Sú naplnené podzemnou vodou, ktorý je skutočne chudobný na kyslík, ale jeho ďalšie fyzikálne vlastnosti sú veľmi dobré (je to čisté, má priaznivejšiu teplotu a pod.). V kanáloch sa vlastnosti vody stále zlepšujú – voda sa okysličuje, a tiež obohacuje o potraviny vymyté z okolitého prostredia.

Spoločným znakom väčšiny drenážnych kanálov je tendencia k silnému zahrievaniu vody a k zarastaniu vegetáciou, obe sú ponorené., a pobrežné, ktorých bujnosť je do istej miery škodlivá. V extrémnych prípadoch môže jeho nadmerný vývoj pripraviť vodu o jej ekonomickú hodnotu. Za týchto podmienok nie je dostatok životného priestoru pre samotné ryby, ako aj na vývoj ich prirodzenej potravy.

Zásoby rýb v drenážnych kanáloch by mali byť druhovo čo najrôznejšie, aby boli jednotlivé zložky jedla plne využité. Z bentofágov (t.j.. ryby, ktoré sa živia bentosom, to znamená organizmy spojené so substrátom) kapry sú vhodné na kanály, lieň a pražma, spomedzi dravých rýb je šťuka dokonalým domovom, zubáč vo väčších kanáloch s tvrdým dnom, a ak sú v kanalizácii potenciálne úkryty, tiež sumce. Spoločnou rybou môže byť plotica, Rudd, strieborný karas, ruženec, krvácať, ostriež alebo jednotlivé exempláre jeleňa a ide. Aj činka a asp zostanú v dobrých prietokových kanáloch.

Nevýhodou všetkých vyššie spomenutých rýb je, že radi jedia iba živočíšne organizmy. Preto má nezastupiteľnú úlohu v ekonomických činnostiach skupina bylinožravých rýb, vrátane hlavne amurov a, do istej miery, oba druhy kapra strieborného. Dôležitosť bylinožravých rýb v rybárskom priemysle treba chápať v ich komplexnom a priamom dopade, t.j.. využívanie vegetácie (amur – hustejšie vodné rastliny, strieborný kapor – rastlinný planktón) pre vlastný rozvoj, ako aj nepriama závislosť, t.j.. v súvislosti s celkovým zlepšením podmienok prostredia.

3/8 - (2 hlasov)